แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

11

 

 

กฏหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

 

♦♦พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011 

 

พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011 

 

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบกรามทุจริต

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

ระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

พรบ.แผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

♦กฏกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

♦กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ

มูลค่าที่ดินหรือสื่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประะเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

♦กฏกระทรวง กำหนดอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

อันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

 

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม