แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

การจัดการองค์ความรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

          การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้”  ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

          1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
          2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 
          3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 
          4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

          การจัดการความรู้ในองค์การ31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ

          (1) การจัดการความรู้ในองค์การ

          (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน

          (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

          ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

♦♦ ความหมายการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM  >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
♦♦ แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การสงเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดตามหลักธรรมภิบาลในการบริหารงานบุคคล
 1. หลักธรรมาภิบาล   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011 
1490187741
♦♦ แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
1. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011   
2. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2537   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
4. พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
1490187741
♦♦ องค์ความรู้ภายในองค์กร
1. แผนพพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
2. คู่มือการประเมินผลงานระดับแท่ง   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
3. แผนอัตรากำลัง (พ.ศ.2561-2563)   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
4. แผนพัฒนาตำบลสี่ปี   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
1490187741
♦♦ องค์ความรู้ภายนอกองค์กร
1. พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
3. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
4. พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
5. ระเบียบเดินทางไปราชการ   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
 
 
   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม