แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1172375724

      เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อพาร์ตเม้นท์  ที่พัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา  ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ

       * อัตราภาษี

         ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

       * การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

        - เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนัันตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี
        - พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
        - ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)


       * การอุทรณ์

        หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

       * อัตราโทษและค่าปรับ

        1.ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

         2.ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่ บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

         3.ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

           3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
           3.2 เกิืน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 %
           3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 %
           3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 %
           3.5 เกิน 4 เดือน ขึ้นไป ให้ยึดอายัดหรือขายทองตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด

 
ภาษีบำรุงท้องที่
1172375724


         เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน

         * อัตราภาษี

           - จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดินมีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
           - ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ

         * การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

          1.ให้เจ้าของที่ดิน ,ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้งตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี
          2.ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.ร.)ภายใน 30 วัน นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์

         * การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

           1.ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือเช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องคิดตามอัตราที่กำหนด ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่น้อยกว่าไม่ได้

           2.ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะำได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่ ม.8 (8)

         * การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

           1.ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมิน 
           2.ยื่นรายการไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของภาษีประเมินเพิ่มเติม ม. 45 (2)
           3.ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 
           4.ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่มต่อปีของ ค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

ภาษีป้าย
1172375724


         เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฎวิธีอื่น

           * อัตราภาษี

             1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
            2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท  ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
             3.ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
               - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
               - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน (แถวแรก) หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
             4.ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

           * การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

            1.เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นงวดๆ ละ 3 เดือนของปี
            2.ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
            3.ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็น 3 งวด เท่าๆ กัน ก็ได้
            4.ภาษีป้ายใหม่ให้ยื่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม