แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

11

 

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์ ศพด.อบต.พระงาม ประจำปีการศึกษา 2563

           ด้วย ศพด.อบต.พระงาม จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนใน ศพด.อบต.พระงาม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน  50  คน โดยเด็กนักเรียนต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

          1. เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู๋ในเขต อบต.พระงาม ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

          2. เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (เด็กเกิดระหว่าวันที่ 15 พ.ค.61 - 15 พ.ศ.63)

          3. เด็กที่สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคตอดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

                4. เอกสารที่ใช้ในวันสมัครเรียน

              - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ

              - สูจิบัตร (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

              - สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

              - ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

           สามารถติดต่อขอสมัครเรียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  15  ิพฤษภาคม  พ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 036-699503 

 

 

 

colorbar

งานประชาสัมพันธ์ อบต.พระงาม

 

 

 

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม