แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

11

 

เรื่อง  การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

           องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16(2) กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

          1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

          2. เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.พระงาม

          3. เป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

                4. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

              4.1 เป็นผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ของ อบต.พระงาม และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคทำให้ต้องหยุดประกอบกิจการหรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ

              4.2 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ

              4.3 เป็นผู้มีฐานะยากจน หรือทุพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากและการแพร่ระบาดของโรคฯ ทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีพ

          5. ได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว

           โดยสามารถขอรับแบบลงทะเบียนและกรอกข้อมูลแบบขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2563 เลา 08.30 - 16.30 น. และ อบต.พระงาม จะออกให้บริการรับลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ตามสถานที่ดังนี้

          1. หมู่ที่ 1 บริเวณวัดชีปะขาว

          2. หมู่ที่ 2 บริเวณวัดสิงห์

          3. หมู่ที่ 3 บริเวณวัดเตย

          4. หมู่ที่ 4 บริเวณศาลาเอนกประสงค์

          5. หมู่ที่ 5 บริเวณวัดประสาท

          6. หมู่ที่ 6 บริเวณวัดทุ่ง

      ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 036-699502 - 3 ในวันและเวลาราชการ 

 

 

 

colorbar

งานประชาสัมพันธ์ อบต.พระงาม

 

 

 

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม