แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ 'ในกรณีที่มีกฏหมายกำหนดให้การกระทำใดต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องทำคู่มือสำหรับประชาชน" โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้บริการประชาชนทราบ

                องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยภารกิจงานในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับรับทราบขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม จำนวน 24 ภารกิจ ดังนี้

1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี่้ยความพิการ  >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011 
2. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
3. การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
4. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
5. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
6. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
7. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
8. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
9. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
10. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
11. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมตรา 32   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
12. การแจ้งขุดดิน   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
13. การแจ้งถมดิน   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
14. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
15. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
16. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
17. การรับชำระภาษีป้าย   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
18. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
19. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011
20. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   >>>>>   graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

               

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม