แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

anigif A13

การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

anigif A9

เวียนเทียนวันมาฆบูชา 

anigif A4

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

anigif A12

อบรมครู ก และแจกหน้ากากอนามัย

anigif A7

จิตอาสา เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

anigif A3

Merry X-Mas & NHY 2020 ศพด. 

anigif A11

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

anigif A6

กิจกรรมวันเด็ก ศพด.พระงาม 

anigif AA2

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 

anigif A10

ทำความสะอาด-เก็บเมล็ดพันธ์

anigif A5

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 

anigif A1

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

anigif A8

ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม