แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

          การวิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างไร ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ได้วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ออกเป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ดังนี้

  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          (1)  จัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก (มาตรา 67(1))

          (2)  ให้มีน้ำเพื่อการอุป โภคบริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))

          (3)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))

          (4)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))

          (5)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16(4)

          (6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          (1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))

          (2)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))

          (3)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))

          (4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  (มาตรา 68(4))

          (5)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))

          (6)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))

          (7)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา 16(10))

          (8)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        (1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))

        (2)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))

        (3)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา 16(17)) 

        (4)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

        (5)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30))

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (1)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))

       (2)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)             

       (3)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))

       (5)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11))

       (4)  การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))

       (6)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))

       (7)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (1)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))    

       (2)  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 6๗(๗) 

       (3)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24))

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (1)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))

       (2)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8)) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (1)  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา 45(3))

       (2)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)

       (3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16))

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลพระงามได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

หมายเหตุ  มาตรา 67 และ 68  หมายถึง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537                    แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 16 และ 45 หมายถึง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม  จะดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

  • ภารกิจหลัก

1.  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

2.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.  การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.  การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ

               และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • ภารกิจรอง

1.  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม