แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

11

 

graphic2 mini160 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ ปค.4)   pdf  
graphic2 mini179 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  pdf
graphic2 mini160 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ ปค.4)  pdf                                                
graphic2 mini179 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   pdf
graphic2 mini160 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   pdf
graphic2 mini179 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน  pdf
graphic2 mini160 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  pdf

 

645906hmoluktu9a

งานประชาสัมพันธ์  อบต.พระงาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 036-699502 ในวันและเวลาราชการ

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม